Vännäs Internetförening

Styrelse

Föreningsstämman 2023 valde denna styrelse:
Jens Rundberg som ordförande omval på ett år,
Lasse Larsson (kassör) omval på 2 år,
Lars Hedlund omval på 2 år,
Mikael Lindmark omval på 2 år.
Övriga som valdes på 2 år i fjol:
Fanny Luna, Jonas Karppinen och Per-Erik Grundberg.
Inga suppleanter.

Du kan nå alla i styrelsen gemensamt med:Postadress:
Vännäs Internetförening
Brån 116
911 93 Vännäs

PlusGiro
45 07 91 - 9

Stadgar för Vännäs Internetförening antagna på konstituerande möte
2006-03-26

Med preciseringar under § 5 och § 20 för att tillgodose Bolagsverkets krav den 2006-04-04
§ 1 Firma
Föreningens namn är Vännäs Internetförening ek. för. Föreningen marknadsförs under namnet Vännäs Internetförening på domänen vannet.se
§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upphandla Internetrelaterade tjänster att ställas till medlemmarnas förfogande. Föreningen har inget vinstintresse.
§ 3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Vännäs kommun.
§ 4 Medlemskap
Till medlem kan antas en sökande vilken har anslutning till vannas.net´s nät, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Fakturering och annan information till medlemmarna sker via e-post, därför åligger det varje medlem att inneha en aktuell e-postadress samt att meddela styrelsen vid byte av e-postadress.
§ 5 Insats i Vännäs Internetförening
Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kr, detta återbetalas ej vid utträde ur föreningen utom i de fall lagen om ekonomiska föreningar så särskilt stadgar. Insatsen betalas kontant när medlemsskap beviljats.
§ 6 Avgifter för tjänster
För utnyttjande av föreningens tjänster ska medlemmarna betala avgift. Avgiften fastställs av styrelsen för de olika tjänster som föreningen tillhandahåller.
§ 7 Årsavgift
Styrelsen kan vid behov besluta att varje medlem skall betala en årsavgift till föreningen, dock högst 200 kronor per år. Styrelsen ska dock sträva efter att avgifterna för tjänsterna ska täcka alla löpande kostnader. Årsavgift betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
§ 8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas av föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickats till medlemmen.
§ 9 Avgång ur föreningen
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen skriftligen med en månads uppsägningstid.
§ 10 Styrelse
Styrelsen består av ordförande samt ledamöter, sammantaget lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. Ordförande väljs på ett år. Vid första årsmötet väljs hälften av styrelseledamöterna på ett år, övriga ledamöter väljs på två år. Därefter väljs styrelseledamöter på två år. Suppleanter väljs på ett år. Styrelsesuppleanter har närvarorätt vid styrelsemöte.
§ 11 Firmateckning
Föreningens firma skall tecknas av styrelsen eller de som styrelsen utser.
§ 12 Revisor
Vid ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en ordinarie revisor och eventuellt en suppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår utgörs av kalenderåret.
§ 14 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma sker genom e-post till medlemmar samt via hemsida. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.
§ 15 Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av stämmoordförande
2. Val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställda balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Motioner
13. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
14. Budget
15. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisor
17. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
18. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman
19. Avslutning
§ 16 Extra föreningsstämma
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma skall av styrelsen utlysas, då det för behandling av uppgivet ärende skriftligen påfordras av minst en tjugondedel av föreningens medlemmar eller av styrelsen eller en revisor.
§17 Beslut på föreningsstämma
Beslut på föreningsstämma fattas med enkel majoritet efter principen en röst före varje medlemskap. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst.
§ 18 Motioner till föreningsstämman
Medlem har rätten att motionera till föreningsstämman. Motion skall vara styrelsen tillhanda minst fyra veckor före stämman.
§ 19 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt senast fastställd balansräkning skall sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden och med beaktande av 10 kap 3 § FL enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.
§ 20 Upplösning av föreningen
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.
§ 21 Stadgeändringar
Stadgeändring kan ske efter beslut på två på varandra följande stämmor, med minst två veckors mellanrum mellan stämmorna med den högre majoritet som lagen om ekonomiska föreningar ibland kräver.

 
protokoll